DAB

e-Syn med digital hyresgästshantering finansierar en ambitiös digitaliseringsstrategi

Utveklingschef i dansk bostadsföretag

e-Syn finansierar en ambitiös digitaliseringsstrategi

När DAB i dag utför elektronisk avflyttningsbesiktning i fler och fler bostäder är detta ett led i en omfattande digitaliseringsstrategi. Navet i den praktiska implementeringen av strategin är de digitala byggnadsmodeller som DAB får utvecklade i nära samarbete med eseebase. DAB hyr ut och administrerar mer än 50 000 lägenheter för allmannyttiga bostadsorganisationer och kommuner över hela landet. Som en av landets största bostadsorganisationer är optimeringspotentialen vid digitalisering avsevärd, men komplexiteten är i motsvarande grad hög.Därför var DAB inte heller bland de första, när erfarenheterna med e-Syn skulle inhämtas. Faktiskt låg de litet i lä av kollegorna i branschen, dels för att slippa barnsjukdomarna, som kan finnas och dels för att se om de förväntade besparingarna verkligen höll vad de lovade. Denna disposition betyder att DAB i dag etablerar elektroniska byggnadsmodeller och inför elektronisk besiktning, med stöd av eseebases tydliga fokus på helheten, med allt vad det innebär av uppmätningar, digitalisering, upphandling och implementering. Och besparingarna? Ja, de infann sig också och bidrar till att finansiera fundamentet i den omfattande digitaliseringsstrategin:

”Det är ju fint att kunna säga, att grundstenen i ett så omfattande projekt är finansierad. För de enskilda företagen säger man att investeringen är intjänad på 4 – 6 år och det måste man ju säga är relativt kort tid för en ganska stor investering. Och det är ju bara elektronisk besiktning som säkrar det. Till det kommer alla de andra härledda vinsterna” berättar Jan Juul Lorenzen, som är utvecklingschef hos DAB.

En palett av möjligheter med digitalisering

Och just härledda vinster är något av det som DAB har fokus på när de arbetar på att realisera hela paletten av möjligheter med digitalisering. För även om de kom igång litet långsamt från starten är e-Syn bara en av många möjligheter som de digitala byggnadsmodellerna öppnar för. ”För oss är det avgörande att vi kommer att använda byggnadsmodellerna så brett som möjligt och på så sätt uppfyller kraven i den nya driftskungörelsen. Om vi nu valt att bara fokusera på avflyttningar kunde vi halvera kostnaden och nöja oss med att digitalisera lägenheterna invändigt, men vi väljer hela paketet och uppmäter och registrerar alla utvändiga byggnadsdelar” berättar Dan Jensen, som är utvecklingskonsult och ansvarig för utrullning av e-Syn och samarbetet med avdelningarna ute i de enskilda företagen.

Drar det tunga lasset med Facility Management

Parallellt med utrullningen av e-Syn har DAB därför också redan satt igång nästa stora projekt, som ska stärka den samlade driften. Utvecklingen av en Facility Management-lösning har kommit igång och där DAB lurpassade litet med avseende på e-Syn ligger de mitt i frontlinjen när det gäller Facility Management. ”Inom Facility Management är det vi som är lokomotivet nu. Den delen är det inte så många som har arbetat med, så vi måste göra våra egna erfarenheter. Hela integrationsdelen och att få byggnadsmodellerna att samspela med systemet är en sak. Frågar du fackfolk säger de att det inte kan göras, men det måste ju fungera, för byggnadsmodellerna är kärnan i vår drift i framtiden. Så vi fortsätter det nära samarbetet med eseebase. De har bevisat att de även får integrationen att fungera” säger Jan Juul Lorenzen.

”Underhållet av våra byggnadsmodeller är viktigt och eseebase hjälper oss säkra att de hela tiden är korrekta.”

Jan Juul Lorenzen
Utveklingschef, DAB

Två byggnader att underhålla

Eftersom byggnadsmodellerna är ett så centralt nav i digitaliseringsstrategin har DAB också en plan för underhållet av modellerna – precis på samma sätt som de fysiska byggnaderna måste underhållas, gäller samma sak för de digitala. DAB har bedömt att de inte själva kan ansvara för och stå för underhållet av modellerna. ”Vi har naturligtvis övervägt om vi skulle anställa någon, men vi har kommit fram till att både när det gäller resurserna och kvaliteten fungerar det bättre att köpa det externt. eseebase har kompetensen och vi har redan ett bra samarbete med dem, så vi är helt trygga med att de även säkrar underhållet av byggnadsmodellerna” avslutar Jan Juul Lorenzen.

Utmaning

DAB hade formulerat en ambitiös digitaliseringsstrategi med digitala byggnadsmodeller som det centrala navet. Eftersom det gällde en stor investering och en strategiskt viktig åtgärd ville man vara helt säker på att kompetensen var rätt och att de förutsedda besparingarna skulle hålla.

Lösning

DAB såg tiden an och använde tid för att undersöka möjligheterna på marknaden och tala med kollegor i branschen, som hade erfarenhet av e-syn. Baserat på goda omdömen och tillit till eseebase beslöt sig DAB för en full digitalisering av fastighetsportföljen med e-syn som första projekt.

Resultat

DAB har kommit en bit på vägen med att ta hem de första resultaten av digitaliseringen och kan se att besparingarna på 20 – 30 % håller måttet även i deras fall. Parallellt med utrullningen av e-syn arbetar DAB vidare på att realisera digitaliserings-strategin och nästa stora projekt är en Facility Management-lösning.

DAB hyr ut och administrerar lägenheter för allmännyttiga bostadsföretag och kommuner över hela landet. Antal lägenheter: + 50 000 uthyrningsobjekt. Webbsida: www.dabbolig.dk Jan Juul Lorenzen, Utvecklingschef, DAB